Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар потенциал за глобално затопляне (ПГЗ)

потенциал за глобално затопляне (ПГЗ)

означава мярката за това с колко 1 kg хладилен агент, използван в цикъла на сгъстяване на парите, се очаква да допринесе за глобалното затопляне, изразено в килограми еквивалент на CO2 за 100-годишен период от време разглежданите стойности на ПГЗ са онези, които са посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 842/2006 за флуорирани хладилни агенти стойностите на ПГЗ са онези, които са публикувани в третия оценъчен доклад (TAR), приет от Междуправителствената група по изменение на климата [1] (2001 г. МГИК, ПГЗ стойности за 100-годишен период) за нефлуорирани газове стойностите на ПГЗ са онези, които са публикувани в първата оценка [2] на МГИК за 100-годишен период стойностите на ПГЗ за смеси от хладилни агенти трябва да се основават на формулата, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 842/2006 за хладилни агенти, които не са включени в гореспоменатите източници, за позоваване трябва да се използва докладът на МГИК и UNEP 2010 г. относно охлаждането, климатизацията и термопомпите с дата от февруари 2011 г. или по-късна