Навигация
 
Вие сте тук: Начало глосар специфичен за двойката стойности коефициент на преобразуване

специфичен за двойката стойности коефициент на преобразуване

(COPbin(Tj) означава коефициентът на преобразуване, специфичен за всяка двойка стойности с външна температура Tj през даден сезон, получен от обявения частичен товар, обявената мощност и обявения коефициент на преобразуване (COPd(Tj) за конкретни двойки стойности (j) и изчислен за други двойки стойности чрез интер/екстраполация и при необходимост коригиран с коефициента на влошаване на ефективността