Ενεργειακή σήμανση
Τεχνικό εγχειρίδιο
Φυλλάδιο προϊόντος
SEER
5,73
SCOPw
_,__
SCOP
3,94
SCOPc
_,__