Πλοήγηση
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα γλωσσάριο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη

δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη

(GWP): το μέτρο του κατά πόσον 1 kg ψυκτικού μέσου στον κύκλο συμπίεσης ατμού θεωρείται ότι συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη, το οποίο εκφράζεται σε χιλιόγραμμα ισοδυνάμου CO2 για χρονικό ορίζοντα 100 ετών. Λαμβάνονται υπόψη οι τιμές GWP που ορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006. Οι τιμές GWP για τα φθοριούχα ψυκτικά μέσα είναι αυτές που έχουν δημοσιευθεί στην τρίτη έκθεση αξιολόγησης (TAR), την οποία ενέκρινε η διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή (IPCC) [1] (τιμές GWP για 100 έτη που καθόρισε το 2001 η IPCC). Οι τιμές GWP για μη φθοριούχα ψυκτικά μέσα είναι αυτές που έχουν δημοσιευθεί στην πρώτη έκθεση αξιολόγησης [2] από την IPCC για 100 έτη. Οι τιμές GWP για μείγματα ψυκτικών μέσων βασίζονται στον μαθηματικό τύπο που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006. Για τα ψυκτικά μέσα που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω έγγραφα αναφοράς, χρησιμοποιείται ως έγγραφο αναφοράς η έκθεση της IPCC με τίτλο UNEP 2010 report on Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps (έκθεση του 2010 από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον σχετικά με τα συστήματα ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας) του Φεβρουαρίου 2011 ή μεταγενέστερη