глосар

Top В
 • визуализиране на информация или на състояние
 • външна температура
 • вътрешна температура
Top Г
 • годишна консумация на електроенергия за охлаждане
 • годишна консумация на електроенергия за отопление
 • гранична работна температура
Top Д
 • двойка стойности
Top Е
 • ефективност на охлаждане при повторно-кратковременен режим
 • ефективност на отопление при повторно-кратковременен режим
 • експлоатационна стойност
 • еквивалентни часове в работен режим на охлаждане
 • еквивалентни часове в работен режим на отопление
Top И
 • изчислителен годишен охладителен товар
 • изчислителен годишен отоплителен товар
 • изчислителна проектна температура
Top К
 • коефициент на частично натоварване
 • коефициент на използване
 • коефициент на влошаване на ефективността
 • консумация на електроенергия на едноканални и двуканални климатизатори
 • консумация на мощност в режим в готовност
 • консумация на мощност в режим на нагряване на картера на компресора
 • консумация на мощност в режим термостатно изключен
 • консумация на мощност в режим изключен
Top М
 • максимален дебит на вентилатора
 • механизъм за периодично насочване
 • мощност на спомагателно електрическо подгряване
 • мощност при повторно-кратковременен режим
Top Н
 • ниво на звуковата мощност на вентилатора
 • ниво на звуковата мощност
 • номинален дебит на въздуха
 • номинален коефициент на преобразуване
 • номинален коефициент на енергийна ефективност
 • номинална входна охладителна мощност
 • номинална входна отоплителна мощност
Top О
 • обявен коефициент на енергийна ефективност
 • обявен коефициент на преобразуване
 • обявена мощност
 • обратим климатизатор
Top П
 • потенциал за глобално затопляне (ПГЗ)
 • проектен товар
Top Р
 • работен режим
 • регулиране на мощността
 • режим изключен
 • режим на готовност
 • режим на работа с подгряване на картера на компресора
 • режим термостатно изключен
Top С
 • сезон
 • сезонен коефициент на преобразуване
 • сезонен коефициент на енергийна ефективност в работен режим
 • сезонен коефициент на преобразуване за работен режим
 • сезонен коефициент на енергийна ефективност
 • специфичен за двойката стойности коефициент на преобразуване
 • специфичен за двойката стойности коефициент на енергийна ефективност
 • стандартни проектни условия
 • стандартни условия на изпитване
Top Т
 • температура на включване на допълнително подгряване
Top Ф
 • функция
 • функция за повторно активиране
Top Ч
 • часове на работа в режим в готовност
 • часове на работа в режим на нагряване на картера на компресора
 • часове на работа в режим термостатно изключен
 • часове на работа в режим изключен
 • часове в двойката стойности
 • часове в работен режим на вентилатора
 • частичен товар