Οδηγία οικολογικού σχεδιασμού

 

Ο στόχος της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού είναι η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών θεμάτων στο σχεδιασμό ενός προϊόντος με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών αποδόσεων του σε όλο τον κύκλο ζωής του.

Τα κλιματιστικά χαρακτηρίζονται ως ενεργειακά προϊόντα, (Energy Related Products: ERPs) επειδή έχουν αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία τους.

Ως εκ τούτου, ένα νέο σύνολο κανόνων αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης έχει οριστεί και θα ενσωματωθεί στο νέο τρόπο σήμανσης της ενεργειακής απόδοσης.

Η Toshiba εφαρμόζει τις νέες μεθόδους υπολογισμού της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό σε όλα τα προϊόντα της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Lot10 και Lot11.

Lot 10

Η θεμελιώδης αλλαγή από την υπάρχουσα κατάσταση είναι ότι στο επίκεντρο του νέου τρόπου αξιολόγησης μπαίνει η εποχιακή απόδοση.

Επιπρόσθετα τα προϊόντα με χαμηλές απόδοσεις στην αξιολόγηση αυτή δεν θα μπορούν να εισαχθούν στην αγορά από τον Ιανουάριο του 2013 ενώ αυστηρότερα όρια θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.


Οι τιμές της ενεργειακής απόδοσης, σε συνδυασμό με τα επίπεδα θορύβου των μονάδων, θα πρέπει να παρουσιάζονται ευκρινώς στη νέα ενεργειακή σήμανση για να έχουν τη δυνατότητα οι αγοραστές να επιλέξουν προϊόντα με καλύτερες περιβαλλοντικές αποδόσεις.

Lot 10

Νέα σήμανση ενεργειακής απόδοσης

Ενεργειακή κλάση

Στη λειτουργία θέρμανσης και ψύξης οι νέες ετικέτες ενεργειακής κλάσης θα αυξάνουν κάθε χρόνο την κλίμακα από το Α έως και A + + + που είναι το υψηλότερο επίπεδο.

Εποχιακή απόδοση ψύξης SEER και θέρμανσης SCOP

Οι τιμές εποχιακής απόδοσης σε ψύξη (SEER) και σε θέρμανση (SCOP) υπολογίζονται με βάση ένα ετήσιο προφίλ λειτουργίας σε διαφορετικές κλιματικές ζώνες

Κλιματικές ζώνες

Για την καλύτερη αξιολόγηση της κατανάλωσης οι χώρες της Ευρώπης έχουν χωριστεί σε τρεις διαφορετικές κλιματικές ζώνες:
Μεσαία Κλιματική Ζώνη - ετήσιο θερμοκρασιακό προφίλ Στρασβούργου
Θερμότερη Κλιματική Ζώνη - ετήσιο θερμοκρασιακό προφίλ Αθήνας
Ψυχρότερη Κλιματική Ζώνη - ετήσιο θερμοκρασιακό προφίλ Ελσίνκι

Επίπεδα θορύβου

Η στάθμη θορύβου λειτουργίας της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας εκφράζεται σε decibel

Νέα σήμανση ενεργειακής απόδοσης

Ελάχιστα επίπεδα αποδοτικότητας

Νέοι κανόνες ελάχιστης απόδοσης έχουν οριστεί, προκειμένου να αποφευχθεί η εισαγωγή μη αποδοτικών προϊόντων στην Ευρώπη.

Προϊόντα με τιμές SEER και SCOP χαμηλότερες από την ενεργειακή κλάση D για το SEER και την ενεργειακή κλάση A για το SCOP ή μονάδες με αυξημένα επίπεδα θορύβου δεν μπορούν να εισάγονται στην Ευρώπη και δεν θα μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE.


SEERSCOP
A+++ ≥ 8,50 ≥ 5,10
A++ ≥ 6,10 ≥ 4,60
A+ ≥ 5,60 ≥ 4,00
A ≥ 5,10 ≥ 3,40
B ≥ 4,60 ≥ 3,10
C ≥ 4,10 ≥ 2,80
D ≥ 3,60 ≥ 2,50

 


≤ 6kW ≥ 6kW
Indoor unit 60 dB(A) 65 dB(A)
Outdoor unit 65 dB(A) 70 dB(A)

Lot 11

 

Η οδηγία αυτή θέτει τα όρια της ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης των κινητήρων κάθε ανεμιστήρα με ηλεκτρική ισχύ εισόδου από 125W έως 500kW.

Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ για όλα τα προϊόντα που εισάγονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

Θα ισχύει επίσης και για τους κινητήρες των ανεμιστήρων των κλιματιστικών μονάδων και ο κατασκευαστής θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτά τα δεδομένα στην ετικέτα σήμανσης του προϊόντος